Διδάσκαλοι

1820
0

Σεπτέμβριος 1820 αρχιδιδάσκαλος και 1822-1823, [Τ.Ε.,Β΄,σ. 493].