Διδάσκαλοι

1647
1648
1647-1648, [αναγράφεται Γερμανός το 1647-1665, ΠΛΕΕ, ΣΤ΄, σ. 220)