Διδάσκαλοι

1705
1716
Μοναχός, 1705-1716, [Σάθα ΝΦ. 445], [Δ. Ρούσος, εν Revista Istorica Romana Βουκουρ. 1934, σ. 1-43].