Διδάσκαλοι

1753
1761
1753-1761, [Α. Παπάδ. Κεραμέως ΙΒ Α΄472], [Σάθα 481], [Κώδιξ Λαύρας 824], [ΓΠ. Α΄ 766], [C. Erbiceanu Rivista Theolog. Γ΄ 29-30], [Litzica χειρόγρ. της Ρουμαν. Ακαδημίας κώδ. 7 Σούτσου], [Erbiceanu, Barbati culti Greci si Romani din epoca zisa Fanariota, Bucuresti 1905, σ. 18-19], [Κ. Κούμα, ΙΑΠ. ΙΒ΄, 566], [Α. Δημητρακοπούλου, Ορθόδοξος Ελλάς, σ. 184], [Μ. Χαμαδοπούλου ΕΑ. Α΄ 2-3], [Aurelio Palmieri, Nomenclator litterarius Theologiae Orthodoxae Russiae recentioris, Prag 1910, σ. 25].