Διδάσκαλοι

1713
1725

1713-1725, [Μ. Παρανίκα, σχεδίασμα 53-54].