Διδάσκαλοι

1647
1647, [Σπ. Λάμπρος: Collection des Romans Grecs, Pariw 1881].