Διδάσκαλοι

1645
μαθητής Γιαννούλη μετά το 1645, δίδαξε αντιπολιτευόμενος τον διδάσκαλό του μετά το 1650 [Τ.Ε.,Α΄,226,276], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.92-93]