Σχολάρχες

1870
( -1870), μετέπειτα προσχώρησε στους Βουλγάρους και έγινε ο πρώτος Βούλγαρος 'Εξαρχος στην Κων/πολη