Σχολάρχες

1844
1852
1844-1852, πρώτος διευθυντής μετά την μετεγκατάσταση στην Χάλκη