Σχολάρχες

[Ιάκωβου Καρναπά, ανέκδοτα κυπριακά έγγραφα, Αμμόχωστος 1904]