Σχολάρχες

[Τ.Ε., Α΄, 116, σημ. 1], [χειρόγραφα Άθωνος, Αριθμ. 5678, 10, εκδ. Λάμπρου].