Χειρόγραφα

Στοιχεία αριθμητικής. Γεωμετρίας Ευκλείδου Στοιχεία. Γεωμετρικοί πίνακες και σχέδια.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1812
1812
1812-04-25 01:34:52

Άγνωστος
21,4x17
φφ. 1-158 (σσ. 1-315) + (1-19): 1) φφ. 1-64, 2) φφ. 65-158ν, 3) 1-19
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3237
Σημειώσεις (του γραφέως) (φυλ. 64): Το τέλος τούτο το εκπόνημα δια χειρός εμού Δημητρίου Οικονόμου Ύδρας είληφε. Εις έτος μετά Χριστόν αωιβ΄απριλίου κε. - (φυλ. 158ν) και τούτο παρ' εμού ιδίου έλαβε Δημητρίου.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη