Χειρόγραφα

Έλεγχος τω εν ταύτη τη βίβλω. Φυσική (Περί σωμάτων, περί της θεωρίας του φωτογόνου). Περί μετεωρολογικών (Περί υδατωδών, περί της αιτίας των ανέμων). Σχέδια φυσικής.
Μετεωρολογία-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
27,2x19,2
φφ. Ι + 1-263 1) φφ. 1-2ν, 2) 3-216, 3) 217-239, 4) 240-257
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3171
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη