Χειρόγραφα

Σύνοψις φιλοσοφίας. Σημειώσεις τινές (σχετικαί με την διαίρεσιν της φιλοσοφίας). Γεωμετρία του Ήρωνος, ήγουν μέθοδος δι' ης μετρείται η γη, αποδεικνύουσα τον μοδισμόν και το κατά μέρος. Στοιχείωσις Θεολογική Πρόκλου. Δοκίμιον Φιλοσοφίας. Θεοδωρήτου Κ
Γεωμετρία-Φιλοσοφία
1720
1720
Άγνωστος
21,1x15,2
φφ. 1-211: 1) φφ. 1-18, 2) 18-19, 3) φφ. 19-26, 4) φφ. 26-58, 5) φφ. 63-87, 6) φφ. 202ν-203
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3169
Το χειροόγραφον έχει γραφεί υπό 5 διαφόρων χειρών. Στάχωσις αρχική, πινακίδες από χαρτόνιον επενδεδυμένον με δέρμα, 220x155.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη