Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου και λογιωτάτου και επιστημονικωτάτου αρχιερέως κυρίου κυρ Μελετίου του εξ Ιωαννίνων, συν τη του θεού παλάμη περί της κρικωτής σφαίρας, ήτις εις το μηχανικόν μέρος της αστρονομίας ανάγεται. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου αρχιερέως κυρίου κυρίο
Αστρονομία
1713
1713
Άγνωστος
22x16
φφ. Ι +1-211: 1) 1-23, 2) 25-211
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3165
Στάχωσις αρχική, πινακίδες από χαρτόνιον επενδεδυμένον με δέρμα, 212x150. Εγκαύσιοι διακοσμήσεις.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη