Χειρόγραφα

Βίβλος μεταλλική και χυμευτική
Άγνωστο
1507
1507
Άγνωστος
14,5x10
φφ. ζ΄ + φφ. 110
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
197
Είναι γραμμένο από τρείς βιβλιογράφους: α') έτος αφζ΄ (=1507), τα φφ. 1-98. β΄) δια χειρός του κτήτορος Μαργαρίτη ιερέως το 1741 (φ. 1) τα φφ. α΄-ζ΄ και 104-110. γ΄) 98-110.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη