Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
13,8x10
σσ. κβ΄ + 451
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
178
Σημείωση εις την άνω πλευράν του πάχους των σελίδων του χειρογράφου δια μελάνης: 1779
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη