Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον (Τουρκικόν ιατρικόν κείμενον δι' ελληνικών χαρακτήρων) Μαγγιούνια και ζουλάπια
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
20x15
φφ. 69
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
121
Ακέφαλον, κολοβόν
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη