Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω
Φιλοσοφία
1701
1800
Άγνωστος
23,6x16,5
σσ. 508
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
112
Σημείωση στο εσωτερικό α' εξωφύλλου: και τόδε προς τις άλλοις χριστοφόρου ιερομονάχου. Σημείωση στο φ. α' (δια χειρός Αθανασίου Παρασκευά): το παρόν βιβλίον το περί ψυχής έχον, αποκτήθη αντάμα με το περί ουρανού περί γενέσεως και φθοράς, και με το περί πε
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη