Χειρόγραφα

Αδήλου, Εξηγήσεις και αναγκαία ζητήματα των προ των κατηγοριών και μετά τας κατηγορίας του φιλοσόφου
Φιλοσοφία
1643
1643
1643-07-16 01:34:52
Άγνωστος
19x13,8
φφ. 167
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
104
Σημείωση στο φ. 166ν: αχμγ΄ (=1643) ιουλλίου ιστ΄.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη