Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
21x15
φφ. η΄ + σσ. 698
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
97
Σημείωση στο φ. α (ν): 1756: δεκεμβρίου 23: (Τ) ο παρόν Ιατρικόν βιβλίον ηγοράσθη εξ εμού διονυσίου ιερομονάχου και … Σημείωση στη σ. 76: Το παρόν βιβλίον υπάρχη εμού του χριστοδούλου ιατρού του εξ ιωαννίνων.- (Δια χειρός Διονυσίου): το αγώρασα από την γυ
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη