Χειρόγραφα

Γερασίμου Βλάχου του Κρητός Εισαγωγή της Λογικής. Φρειδερίκου Χριστιανού Βαουμαϊστέρου, Εισαγωγαί, ήτοι διδασκαλίαι φιλοσοφίας λογικής τη μεθόδω του Βολφίου συγγεγραμμένη
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
20x15
φφ. 67 + σσ. 300
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
95
Σημείωση στο φ. 6: Ιωνά Σπαρμ (ιώτου). Το χργφ προέρχεται από το μοναστήρι του Σπαρμού.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη