Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον (Φαρμακευτικαί και ιατρικαί σημειώσεις). Λεξικόν ιατρικών όρων ελληνο - φραγκικο - τουρκικο - κοινόν. Ιατροσόφιον εκλελεγμένον διαθήκη πολόν ιατρόν υποκράτου και γαλινού και παύλου του γενητού (= Αιγινήτου) και αλιξάνδρου τραλιανού και άλο
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
20,3x15,5
φφ. 521: 1) φφ. 1-32, 2) φ. 33, 3) φ. 188ν
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
81
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη