Χειρόγραφα

Μπαλάνου Βασιλοπούλου, Συνοπτική ερμηνεία Αριθμητικής καθ' εκάτερα αυτής μέρη, μετά πολλής της ακριβείας καταστρωθείσα
Αριθμητική
1701
1800
Άγνωστος
21x15
φφ. 254
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
78
Σημείωση στο φ. 4: Γερασίμ (ου) σπαρμ (ιώτου). Σημείωση στο φ. 1: 1791: Μαρτίου: 18
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη