Χειρόγραφα

Νικολάου Ιερόπαιδος, Ιατρικά έργα (Φυσιολογία και Παθολογία εκλογή των κατά τόπους και γένος φαρμάκων. Εκλογή, φάρμακα παντοίων νοσημάτων Αυγή των ιατρών και φαρμακοποία. Ετέρα μέθοδος θεραπευτική)
Ιατρική
1757
1757
Άγνωστος
21,6x16,1
φφ. η΄+σσ. 388+φφ. θ΄+σσ. 208+σσ. 232
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
46
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη