Χειρόγραφα

Φριδερίκου Χριστιανού Βαϋμαϊστέρου, Μεταφυσική, συντεθείσα εις την λατίνων φωνήν, μετοχετευθείσα δε εις την Ελλάδα παρά Δημητρίου του Δαρβάρεως. Περί των εσχηματισμένων αριθμών εκ του 425 της Άλγεβρας του Εουλέρου και εξής. Αδήλου (ίσως του Γερμανού Σπα
Άλγεβρα-Γεωγραφία-Μεταφυσική
1801
1804

Τσαριτσάνη
22,3x16,5
φφ. 88: 1) 1-60, 2) φ. 61ν, 3) φ. 66
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
43
Σημείωση στο φ. 1: Γερμανός ο Σπαρμιώτης. Σημείωση στο φ. 2ν: Γερμανού Ιερομονάχου του Σπαρμιώτου. Εν τω Μετοχίω τω εν τζαριτζάνη κατά μήνα Δεκέμβριον τω αωγ'ω (1803): σωτηρίω έτει. Σημείωση στο φ. 61: Γερμανού η χειρ και πόνος Δημητρίου αωα'α (=1801): Νο
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη