Χειρόγραφα

Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, Περί του φυσιολόγου του διεξελθόντος την εκάστου γένους φύσιν των θηρίων τε και πετεινών
Φυσιολογία
1798
1799

Άγνωστος
21,5x15,1
φφ. 153
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
37
Σημείωση στο φ. 38ν: κατά το χιλιοστόν, επτακοσιοστόν, ενενηκοστόν όγδοον κοσμοσωτήριον έτος αντιγέγραπται, δια της χειρός εμού του Σπαρμιώτου Γερμανού του και Ιεροδιακόνου. Σημείωση στο φ. 116ν: έτει από θεογονίας αχ θ΄ (=1799): Νοεμβρίου κα΄η: δια χειρό
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη