Χειρόγραφα

Στοιχεία Αριθμητικής. Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ, Φυσική.
Αριθμητική-Φυσική
1756
1759

Σιάτιστα
28x20
φφ. 167 1) 1-47, 2) 65-165
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
34
Σημείωση στο φ. 47: Γέγραπται δια χειρός εμού Ανθίμου ιεροδιακόνου εκ της εν Ελασσώνι υπεραγίας, ην, και ηκροασάμην παρά του σοφολογιωτάτου εν ιεροδιακ: (όνοις) Καλλινίκου Ιωαννήτου εν Σιατίστη : κατά το 1756ον. Σημείωση στο φ. 65: Κράτυνον, ίφι τον γραφέ
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη