Χειρόγραφα

Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική
Λογική
1756
1756
1756-05-18 01:34:52

Καστοριά
27,7x19,4
φφ. 257
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
32
Σημείωση στο φ. 229ν: Εν Γραμμόστη χώρα της εν Καστορία επαρχίας γέγραπται και τετέλεσται Μαΐω ιη: εκείσε εν έτει αψνστ (ω) σπουδάζοντι μοι : Ανθίμω Ιεροδιακόνω υπεραγίας της εν Ελασσώνι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη