Χειρόγραφα

α) Νικομάχου Γερασηνού, Εισαγωγή της Αριθμητικής, βιβλία 2. β) Αριθμητικοί όροι. γ) Προλεγόμενα της Γεωμετρίας. δ) Αριστοτέλους, Περί Κόσμου προς Αλέξανδρον. στ) Συμεών Σηθ, Σύνοψις των φυσικών.
Μαθηματικά-Φυσική
0
0
Άγνωστος
21x15
φφ. 138
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1115
Χαρτί βάμβ. Ελλιπές στην αρχή.
Νικόμαχος Γερασηνός. Αριστοτέλης. Συμεών Μάγιστρος Σηθ
ΒΒ 1134