Χειρόγραφα

Ανωνύμου, Σύνοψις της Χυμίας και πραγματεία περί Φιλοσοφίας.
Φιλοσοφία-Χημεία
1701
1800
Άγνωστος
24x17
φφ. 167
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1113
Από φύλλο 50 και μετά, η Πραγματεία περί Φιλοσοφίας
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134