ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Μετοχίου Παναγίου Τάφου
Μετόχι Παναγίου Τάφου-Κων/πολη
πριν το 1852
Το Παρθεναγωγείο κλείνει εξαιτίας της παύσεως του φιλομούσου πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β΄, (1845-1878), [Τ.Ε, Α΄,σ.28].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.