ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γ. Ραφανούς
Φανάρι-Κωνσταντινούπολη
Γ. Ραφανός (†1878)
Το 1868 η σχολή συγχωνεύθηκε στην Μ. του Γένους Σχολή, [Τ.Ε.,Α΄, 27], [Γεδεών, ΧΠΑ, σελ. 208, σημ.]
(52.746187952482174, -53.13227958984373):10

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.