ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χαλδίας
Χαλδία
Μέσα του ΙΗ΄ αιώνα
(1) Το 1747 σιγίλλιο υπέρ αυτής από τον Πατριάρχη Παΐσιο [Β.Ζ. ,1905, σ. 388]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.