Μαθητές

1819
1821
1819-1821, (2000 γρόσια) [Τ.Ε.,Α΄,54] / (700 γρόσια) [Τ.Ε.,Α΄,LXV].