Μαθητές

1791
1796
1791-1796, [Τ.Ε.,Α',305] [Δ.ΓΡ.Καμπούρογλου, Αθήνα ΙΖ' 214-219]