Διδάσκαλοι

αρχές ΙΘ΄ αιώνα [Τ.Ε., Α΄, 177], [ΗΧ, 1928, 41].