Διδάσκαλοι

1817
1817 [Τ.Ε., Α΄,129], [Μ. Περδικάρη, προδιοίκησις εις Ερμήλον, Βιέννη 1817 εν καταλόγω συνδρομητών ΜΝΕ, σ.79-80], [Φάρος Θεσσαλονίκης 28 Αυγ. 1907].