Διδάσκαλοι

1775
1777
(ιερέας), 1775-1777, πρώην διδάσκαλος «Στοάς».