Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄, 56], [Γεδεών, Νεόφυτος μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως, Κων/πολη, 1913, (19), (26)]