Διδάσκαλοι

(†1695) [Ε.Θ. Κυριακίδου σ.83 στο ΙΕΕ αριθ.124].