Διδάσκαλοι

1841
1846
αρχιμανδρίτης , 1833, [Ε. Κυριακίδη, Βιογραφίαι των εν Τραπεζούντι ... λογίων, 1897] Αγαθάγγελος , 1841-1846