Σχολάρχες

1832
29-7-1832, αντικατέστησε τον Πομάγη.