ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Ανδριανουπόλεως
Ανδριανούπολη
1841
Πολυζώης Εμ. Χαριλάου1 [Τ.Ε., Α΄, (62), (63)] Αμβρόσιος Σιναΐτης , ιερομόναχος, δίδασκε μαζί με τον Πολυζώη, [Τ.Ε.,Α΄, 63] Ελένη Καλοπόδη, μετά το 1854 [Τ.Ε.,Α΄, 63] Αθηναΐς Λινάρδου2 Καλλιρρόη Σιγανού3 [Τ.Ε.,Α΄, 63]
1854, κτίσθηκε ιδιαίτερο Παρθεναγωγείο υπό τον Σταυράκην Αμηράν4 [Τ.Ε.,Α΄, 63].
Δίδασκε και στο αρρεναγωγείο [Τ.Ε., Α΄, 63]. Είχε βοηθούς που προέρχονταν από το Παρθεναγωγείο Τ.Ε.,Α΄, 63]. Επί της Καλλιρρόης Σιγανού το Παρθεναγωγείο τελειοποιήθηκε [Τ.Ε.,Α΄, 63]. Δεν είναι σαφές εάν ο Σταυράκης Αμηράς ήταν διδάσκαλος του Παρθεναγωγείου [Τ.Ε.,Α΄, 63].
Σύμφωνα με τον Ευαγγελίδη το εν λόγω Παρθεναγωγείο ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ανδριανούπολη. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα η εκπαίδευση των γυναικών γινόταν από οικοδιδάσκαλους και περιοριζόταν μόνο στα κορίτσια των πλούσιων οικογενειών [Τ.Ε.,Α΄, 63]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.