ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βουζέου.
Βουζέο ( έδρα του μητροπολίτη ).
1775.
Με σιγγίλιο του Αλ. Υφηλάντη.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.