ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νίζνης
Νίζνα
1812
Κύριλλος Μπούμπας
1832 (παύση της σχολής)
Χριστόδουλος Ιερόπαις, [Κ. Οικονόμου, Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά Α΄, σ. 59] Νικόλαος Αρτηνός, [Κ. Κούμας, ΙΒ΄ εν Καταλόγω συνδρομητών].
Χορηγοί της σχολής ο Στέφανος Μπούμπας και οι αδελφοί Ιωάννης και Αναστάσιος.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.