ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κορίτσανης.
Κορίτσανη.
Στο διάστημα 1814-1820 [Τ.Ε,Α',179],[Ι. Λαμπρίδη,Μαλακασιακά, μέρος α',Αθηνά,1888,σ.39].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.