Χειρόγραφα

Αδήλου Σύνοψις Φυσιολογική περιέχουσα ως εν επιτομής είδει πάντα όσα αρμόζει προς την φυσικήν φιλοσοφίαν, δηλαδή τα ακροαματικά, τα περί κόσμου, περι ουρανού, περί στοιχείων, περί μετεώρων, περί μινέρων και μετάλλων και περί ψυχής … τινά περί ζώων και φυτ
Φυσική
1709
1709
Άγνωστος
15x11
φφ. 269
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1182
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134