ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Λεξικόν Εμπορικο-Γεωγραφικόν, Μέρος Α': Α-Β (Βενετία, 1816) 

pdf16

view

Εξώφυλλο
Τίτλος
 Προοδοποίησις
 Γεωγραφικά Προγυμνάσματα
ια'
 Διαίρεσις Της Ηπείρου καθ' εαυτήν
 Διαίρεσις υδάτων καθ' εαυτά
 Διαίρεσις Σχετική Ηπείρων και Υδάτων
 Ατμοσφαιρικά
 Ναυτική Πυξίς Διηρημένη Εις Τριάκοντα Δύω Ανέμους
 Θέσις Σχετική Των Τόπων, και Διαστήματα
 Εξήγησις Των Συνοπτικών Σημείων
 Α
 Β
Περιεχόμενα

Βενετία
1816