ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Η διά φωνής Aριθμητική (Μόσχα, 1820)

pdf16

view

Eξώφυλλο
Προμετωπίδα
Ψευδότιτλος
 Εισαγωγή
 Ιδέα περί Αριθμού και Αριθμήσεως
 Περί των αριθμητικών χαρακτήρων
 Γύμνασις εις την Αρίθμησιν
 Ιδέα περί μονάδων, δεκάδων, και εκατοντάδων
 Περί Αναγνώσεως και γραφής οποιωνδήποτε Αριθμών
 Περί των νομισμάτων 
 Περί μέτρων
 Περί Προσθέσεως
 Περί Πολλαπλασιασμού, ή της δευτέρας μεθόδου της Προσθέσεως
 Περί Αφαιρέσεως
 Περί της Διαιρέσεως, ή της δευτέρας μεθόδου της Αφαιρέσεως

Μόσχα
1820